باشگاه یادگیری دستاورد نوینی از آکادمی خوارزمی محسوب میگردد که در راستای یادگیری مبتنی بر روانشناسی آموزش ویژه مخاطبین خوارزمی محتوا و دوره تولید می کند ، کتاب معرفی می کن و بر اساس فرایندهای آموزشی مسابقه طراحی و برگزار می نماید ؛ هدف از این فعالیت ها به روز کردن آموزش و تغییر بینش یادگیری و مطالعه است.

learning style

Longman communication 3000

Academic word list