ثبت نام آنلاین آزمون ماک آیلتس جنرال

زمان آزمون شفاهی: ۱۸ اسفند ماه

زمان آزمون کتبی: ۱۹اسفند ماه