مجوزهای موسسه بین الملل خوارزمی

مجوز تاسیس آموزشگاه علمی آزاد

پروانه کسب
رسته شغلی : خرده فروشی کتاب

پروانه کسب
رسته شغلی : خرده فروشی کتاب

پروانه کسب
رسته شغلی: بازی های تفریحی غیررایانه ای

پروانه نشر کتاب

پروانه اجرایی
موسسه علمی آموزشی کودکان هوشمند

پروانه کسب
رسته شغلی : خدمات تایپ

پروانه فعالیت
موسسه فرهنگی هنری بین الملل هوشمند بنیان آریاکیان خوارزمی