دوره حضوری Word


۱۲ جلسه
شروع دوره از دی ماه ۹۹


دوره حضوری Excel


۱۲ جلسه
شروع دوره از دی ماه ۹۹


دوره حضوری Photoshop


۱۲ جلسه
شروع دوره از دی ماه ۹۹