درس چهاردهم: افعال مدال ۲ (Modals 2)

درس چهاردهم کتاب Grammar For IELTS

افعال مدال افعال کمکی هستند که اطلاعاتی در مورد توانایی، امکان یا ضرورت می دهند. اصطلاحات بیان کننده الزام و ضرورت، زمانی به کار برده می‌شوند که لازم است عملی انجام شود. این نیاز می‌تواند درونی یعنی ناشی از برداشت فرد گوینده یا خارجی یعنی ناشی از قوانین و مقررات الزام آور باشد.

۱.اجبار و ضرورت

افعال need to , must(mustn’t), have to ,have got to  بیان کننده الزام و ضرورت هستند:

لازم است وقت بیشتری برای رفع خستگی ناشی از اختلاف زمانی پرواز اختصاص دهید.You‘ll need to allow a bit of extra time to get over jet lag.
باید قبل از رفتن، مجوز کار دریافت کنید.You have to get a work permit before you go.
نباید در محل کار خیلی غیررسمی لباس بپوشید.You mustn’t dress too casually for work

Must

‘Must’ is the basic and most direct way of saying something is compulsory. It means you have no choice but to do (or not do) an action. We can only use ‘must’ in the present form to describe a general or permanent obligation, or an obligation in the near future. The structure of ‘must’ is easy because it is the same for every subject:

When you drive you must wear a seatbelt.

They must hand in their projects before the 8th June.

Have to

In the affirmative form, ‘have to’ has the same meaning as ‘must’ and is used to express obligations. However, ‘have to’ is much more flexible than ‘must’ because we can use it in the past, the present and the future. For this reason it is very commonly used in modern English. Its structure is the same as any normal verb:

We have to do the shopping because the cupboards are empty.

She has to take two trains and a bus to get to work every day.

The negative form of ‘have to’ has a very different meaning from ‘mustn’t’. We use ‘don’t have to’ to mean something is not necessary and that there is no obligation. For example:

She doesn’t have to come to the meeting if she doesn’t want to.

Must or Have to?

So when do you use ‘must’ and when do you use ‘have to’? Generally speaking, in the present affirmative form you can use either ‘must’ or ‘have to’. However, there is a slight difference when we speak in the first person.

When you want to describe an internal obligation (an order you give yourself), it’s better to use ‘must’. For example:

These pants don’t fit me anymore. I must lose weight.

On the contrary, when you describe an external obligation (an order someone gives you) we use ‘have to’. For example:

My doctor told me I’m overweight and I have to go on a diet

Instead when orders are general and official, for example on notices and documents, we usually use ‘must’. For example:

Passengers must keep their bags with them at all times

نکات و اشتباه‌های مربوط به must

Mustهنگامی استفاده میشود که الزام از طرف شخص گوینده باشد:

باید من را برای دیدنت دعوت کنی. (گوینده چنین میخواهد.)

You must invite me to visit you. ( the speaker wants this)

هنگامی که الزام ناشی از مقررات اداری و قانون است have to و need to بیشتر ازmust به کار برده می شوند:

باید قبل از رفتن، مجوز کار دریافت کنید .( این یک قانون است)

You have to get a work permit before you go. (this is a rule).

Mustبیشتر در تابلوها، اعلانات و اطلاع رسانی نوشتاری به کار می رود:

تمام کارکنان باید مجوز کار معتبر داشته باشند.

All employees must hold a valid work permit.

درس چهاردهم کتاب Grammar For IELTS

۲. عدم الزام

ما وقتی می‌خواهیم بگوییم انجام دادن کاری ضروری نیست (لازم نیست کسی کاری را انجام دهد)، از دو مورد زیر استفاده می‌شود:

  • needn’t
  •  don’t need/have to
نیازی نیست الان پرداخت کنی، می تونی تا زمانی که مبلمان رسید صبر کنی.

You needn’t pay now. You can wait until the furniture has been delivered.

۳. پیشنهاد و توصیه

ما وقتی حق انتخاب و تصمیم‌گیری داریم، یا هنگامی که می‌خواهیم یک توصیه و نصیحت را بیان کنیم، از دو مورد زیر استفاده می‌شود:

  •  Should
  •  Ought to
در پایان امتحان، بهتره که جواب هایت را چک کنی.

At the end of the examination, you should check your answers.

با توجه به توضیحات فوق، جمله‌ی زیر اشتباه است:

.People are not as careful as they must be and drop their litter in the streets

شکل صحیح جمله‌ی گفته شده :

مردم آن‌قدری که باید دقت نمی‌کنند و زباله‌هایشان را در خیابان رها می‌کنند.

People are not as careful as they should be and drop their litter in the streets.

درس چهاردهم کتاب Grammar For IELTS

۴. قیدها

قیدهایی نظیر just, sometimes, never, always, also و anly بعد از افعال کمکی می‌آیند:

باید همیشه مقداری زیادی پول خرد همراه خود داشته باشی.You should always carry plenty of loose change.
نباید هیچ وقت دوباره آن کار را انجام دهی.You must never do that again.

برای تاکید بیشتر really قبل از فعل استفاده ‌می‌شود:

تو واقعا باید آن را ببینی تا باور کنی.You really have to see it to believe it.

We hope the lesson will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *