درس هجدهم: بیان احتمال بر مبنای شرطی نوع دوم

درس هجدهم کتاب Grammar For IELTS

شرطی نوع سوم، شرطی های مختلط، آرزو و تاسف، should(n’t) have

 1. شرطی نوع سوم (Third conditional)
 • جملات شرطی نوع سوم درباره موقعیتی در گذشته صحبت می‌کنند که امکان برگشتن و تغییر آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، موقعیتی که در جمله‌واره‌ها توصیف شده، شرایطی غیرواقعی است که در گذشته پایان یافته و دیگر نمی‌توان کاری برایش انجام داد.
 • If I’d bought a second-hand car, I wouldn’t have taken out this big bank loan

.(he bought a new car so he did take out a bank loan=)

اگر یک ماشین دست دوم خریده بودم، این وام بزرگ را از بانک نگرفته بودم.

 • برای نشان دادن قطعیت کمتر یک عمل، از افعال کمکی might و could به جای would استفاده می شود.

.If I’d saved more money, I might have gone on that college trip last week

اگر پول بیشتری پس انداز کرده بودم، امکان داشت (شاید) هفته گذشته به آن مسافرت دانشگاهی رفته بودم.

شرطی نوع سوم

 1. شرطی های مختلط (Mixed conditionals)

وقتی از جملات شرطی مختلط استفاده می شود که زمان جمله واره if با زمان جمله واره نتیجه متفاوت باشد. در کل دو نوع شرطی ترکیبی Mixed type conditional وجود دارد:

 • نتیجه در زمان حال از یک حالت در زمان گذشته – Present result of a past condition

شرطی ترکیبی نوع اول (نتیجه در زمان حال از یک حالت در زمان گذشته) به یک حالت غیرواقعی در گذشته و نتیجه محتمل آن در زمان حال اشاره می کند. این نوع جملات بیانگر موقعیتی هستند که هم در گذشته و هم در زمان حال خلاف واقع هستند. در این نوع شرطی، زمان عبارت شرط که با if شروع میشود گذشته و زمان جواب شرط حال است.

 • نتیجه در زمان گذشته از یک حالت دنباله دار یا در زمان حال – Past result of present or continuing condition

در این نوع شرطی ترکیبی، زمان عبارت شرطی که با if شروع می شود گذشته ساده (simple past) است و زمان عبارت جواب شرط زمان کامل شرطی است.

—————————————————————–

 • If + Past Perfect (had + P.P.), Would/Could/Might + Simple Verb

.If I’d saved more, I’d be rich

اگر بیشتر پس انداز کرده بودم،ممکن بود پولدار شوم.

.If I had worked harder at school, I would have a better job now

اگر در مدرسه بیشتر تلاش کرده بودم الان شغل بهتری داشتم.

—————————————————————–

 • If +Past Simple Would/Could/Might + Have + P.P

.If I was sensible, I’d have saved more

اگر عاقل بودم، بیشتر پس انداز کرده بودم.

—————————————————————–

 • If +Past Perfect Would(n’t) be + ing
 • .If I Hadn’t saved, I wouldn’t be going on holiday

اگر پس انداز نکرده بودم، ممکن نبود به تعطیلات بروم.

—————————————————————–

 • If +Past Continuous Would(n’t)  + verb

.If I was going on holiday soon, I’d be happy

اگر میخواستم به زودی به تعطیلات بروم، خوشحال می بودم.

—————————————————————–

 • If +Past SimpleWould(n’t) be +ing

.If I didn’t have saving, I wouldn’t be going on holiday

اگر پس انداز نداشتم، به تعطیلات نمیرفتم.

—————————————————————–

 1. بیان آرزو و پشیمانی (wishes and regrets)
 • برای بیان موقعیت هایی که دلمان میخواهد به شکلی دیگر بودند، از ساختار جمله زمان گذشته +wish استفاده می شود:

I wish I could help you .(= I can’t help you and I am sorry about that)

کاشکی می توانستم کمکت کنم.

 • برای نشان دادن توقع ایجاد تغییر در موقعیت و یا رفتار کسی از ساختار جمله wish something/someone would به علاوه مصدر بدون to استفاده می کنیم. از این الگو با افعال بیان حالت استفاده نمی گردد:

I wish they would stop talking so loudly.(=they are talking loudly and I want them to stop)

کاشکی آن ها اینقدر با صدای بلند صحبت نمی کردند.

 • برای بیان احساس پشیمانی نسبت به موقعیتی در گذشته از ساختار جمله زمان گذشته کامل + wish استفاده می شود:

.I wish I’d thought about the other costs before I bought it

کاشکی قبل از خریدکردن، درباره سایر هزینه ها فکر می کردم.

 1. Should(n’t) have
 • برای بیان اینکه انجام یا عدم انجام عملی نامطلوب یا اشتباه بوده است از ساختار جمله قسمت سوم فعل + Should(n’t) have استفاده می شود:

.I should have listened to him

من باید به حرفش گوش میکردم.

نکته گرامری ویژه:

 • می توان از ساختار جمله واره اسمی +if it wasn’t/ weren’t for برای بیان یک موقعیت ایجاد شده ناشی از موقعیت، شخص یا عمل دیگری است استفاده کرد:

.if it wasn’t/ weren’t for  the car, I’d have no money worries now

اگر به خاطر ماشین نبود، نگرانی مالی نداشتم.

 • برای صحبت در مورد موقعیتی در گذشته از if it hadn’t been for استفاده می شود:

.If it hadn’t been for your advice, I would have made the wrong decision

اگر به خاطر توصیه تو نبود، من تصمیم اشتباهی گرفته بودم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *