درس هفدهم: بیان احتمال بر مبنای شرطی نوع اول

درس هفدهم کتاب Grammar For IELTS

جملات شرطی برای بیان شرایط و نتایج ممکن یا پیامدها استفاده می شوند. جمله­واره if می تواند قبل یا بعد از جمله واره نتیجه باشد. وقتی که جمله­واره if در ابتدا بیان می­شود از علامت کاما بین دو جمله واره استفاده می­شود. هر یک از دو جمله­واره می­ توانند به شکل منفی یا مثبت به کار روند.

 1. عدم احتمال (قطعیت کامل) (zero conditional)

.If you heat water to 100 C, it boils

اگر آب را تا ۱۰۰درجه سانتیگراد گرم کنید، می جوشد.

.Water boils if you heat it to 100C

آب می جوشد اگر آن را تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد گرم کنید.

 • از جملات شرطی تحت شرایط عدم احتمال شرطی نوع صفر برای بیان موضوعی که به طور عام واقعیت دارد یا ثابت شده است، استفاده می شود.

.If you own a car, you also have to pay for insurance and registration every year

اگر صاحب خودرو باشید، باید هر سال حق بیمه و ثبت بپردازید.

 • اگر موضوع در زمان گذشته واقعیت داشته باشد، از زمان گذشته ساده استفاده می کنیم.

.When I was a child, if I helped my mother, she gave me extra pocket money

وقتی بچه بودم، اگر به مادرم کمک می کردم، او به من پول تو جیبی بیشتری می داد.

 1. شرطی نوع اول (first conditional)

.If I invest my money, it will grow

اگر پولم را سرمایه گذاری کنم، رشد می کند.

 • برای بیان آنچه در آینده احتمال وقوع آن می رود از جمله شرطی نوع اول استفاده می شود.

.If you leave your money in the bank, you won’t earn any interest and it may lose value over time

اگر پولت را در بانک بگذاری، بهره ای به آن تعلق نمی گیرد و ممکن است در طول زمان پولت ارزشش را از دست بدهد.

 • هنگامی که احتمال وقوع رویدادی کم است از افعال کمکی may، might، could به جای will استفاده می شود:

.If I invest it, I might lose it all

اگر آن را سرمایه گذاری کنم، ممکن است همه اش را از دست بدهم.

 • همچنین هنگامی که احتمال وقوع رویدادی کم است می توان از can استفاده کرد:

If you travel at rush hour, the trains can be very crowded. (this sometimes happens)

اگر در ساعات شلوغی تردد کنی، ممکن است قطار خیلی شلوغ باشد (بعضی اوقات اتفاق می افتد).

 1. شرطی نوع دوم (second conditional)

.If I invested my money, it would grow

اگر پولم را سرمایه گذاری کرده بودم، رشد می کرد.

 • از شرطی نوع دوم برای بیان موقعیت های فرضی یا غیرممکندر زمان حال یا آینده استفاده می شود. توجه شود که زمان گذشته ساده مورد استفاده در این جملات معنی گذشته نمی دهد.
 • برای بیان رویدادهای نامحتمل در آینده از ساختار was/were+ to-infinitive استفاده می شود.

If you were to spend a year travelling around the world, you’d probably need an awful lot more money than this

اگر قرار باشد یکسال دور دنیا بگردی، احتمالا به پول بسیار بیشتری از این نیاز داری.

نکته: در جملات شرطی، زمان گذشته فعل to be برای تمام افراد (حتی سوم شخص مفرد) were است. از was فقط در مکالمات و صحبت کردن استفاده می شود نه در نوشتار. معمولا از عبارت If I were you یا If I were in your place به معنای اگر من جای شما بودم برای مشاوره دادن یا نصحیت کردن استفاده می شود.

.If I were you I would accept the offer

اگر من جای شما بودم پیشنهاد را می پذیرفتم.

 1. سایر کلمات مورد استفاده برای بیان جملات شرطی (other words to introduce a condition)

می توان از کلمات دیگر نیز مثلas long as/ provided that/ in case/ so/ when/ unless به جای if در جملات شرطی نوع عدم احتمال (شرطی نوع صفر)، نوع اول و نوع دوم استفاده کرد.

When ; as soon as

.I’ll give you a lift into town if I finish my work in time. ( I am not sure if I will be able to give you a lift)

اگر کارم سر وقت تمام شود تو را با ماشین خود تا شهر خواهم برد. ( مطمئن نیستم که بتوانم تو را با خود ببرم)

.I’ll give you a lift into town when/ as soon as I finish my work in time.( I will give you a lift)

وقتی کارم تمام شود تو را با ماشین خود تا شهر خواهم برد.( تو را با خود خواهم برد)

Unless

کلمه unless به معنای “جز اینکه” به عنوان یک کلمه ربط برای ایجاد نوعی از جملات شرطی  استفاده می شود. معنای آن تا حد زیادی مشابه if …. not است و می توان در قالب آن انواع جملات شرطی انگلیسی را بازنویسی کرد.

We’re going to the party unless it rains.

ما به مهمانی می رویم مگر اینکه باران ببارد.

Provided/providing that; so/ as long as

عبارات دیگری که برای صحبت کردن در مورد حالات شرطی به کار می‌روند عبارات As long as long , Provided, Providing , So long as هستند که تمامی آن‌ها به معنای If(آگر) و یا On the condition that (به شرط آنکه) هستند:

.You can borrow my car as long as (Or so long as) you promise not to drive too fast

می‌توانی ماشینم را قرض بگیری فقط به شرط اینکه خیلی تند رانندگی نکنی.

In case

این عبارت به معنای درصورتیکه و مبادا هستش و برای ذکر احتیاط استفاده می شود. ( معمولا این عبارت در ابتدای جمله نمی آید).

.You should keep this reference number in case there are any problems

( keep the reference number because there might be problems later)

باید در صورت بروز هر گونه مشکل، این شماره ارجاع را نگه داری.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *