درس نوزدهم: حروف اضافه

درس نوزدهم کتاب Grammar For IELTS

حروف اضافه بعد از افعال، صفات و اسم ها؛ عبارات حرف اضافه

 1. فعل + حرف اضافه (verb + preposition )

انتخاب یک حرف اضافه در یک جمله واره اغلب بستگی به صفت، فعل یا اسمی  دارد که قبل از آن می آید.

prepositionverb
aboutCare, complain, hear, know, learn, say something, talk, think, warn, wonder, worry, write
atAim, fire, laugh, look, point, shout, yell
betweenChoose, decide, differentiate, distinguish
ForAim, apologize, apply, forgive, hope, long, prepare, search, wait, watch, wish
FromLearn, prevent, stop
OfAssure, convince
OnConcentrate, count, depend, insist, rely
ToApologize, explain, present, speak, talk, write
withBe, deal, go out, play, stay
 • با فعل marry هیچ حرف اضافه ای نمی آید:

.She married him last year

سال گذشته با او ازدواج کرد.

 • برای مشخص کردن موضوع همراه با افعالی که مضمون گفتن یا فکر کردن دارند (write, complain, know, learn, talk)  اغلب از حرف اضافه about استفاده می شود:

.That way you can learn about teaching before being asked to do it

بدین طریق قبل اینکه از تو بخواهند می توانی درباره معلمی مطالب بیشتری بیاموزی.

 • برای بیان اینکه چیزی یا کسی منظور اصلی فعل است بعد از بعضی از افعال (shout, look, laugh, fire, aim, yell) از شی/ضمیر + at استفاده می شود:

.If they shout at me in class, I’m not sure what I’ll do

اگر آن ها در کلاس سر من فریاد بزنند، نمی دانم چکار خواهم کرد.

 • از for بعد از افعالی که بیان کننده خواستن هستند (aim, hope, long, wish) برای معرفی آنچه که خواسته می شود استفاده می شود:

.I’m aiming for a good mark in my next assignment

 • اگر بعد از hope، aim و long فعل بیاید از to استفاده می شود:

.I’m hoping to get a better mark than last year

امیدوارم نمره بهتری نسبت به سال گذشته بگیرم.

 1. حرف اضافه + صفت
prepositionadjective
AboutAnxious, annoyed, concerned, depressed, excited, upset
AtAmazed, annoyed, astonished, awful, bad, clever, excited, good, skilled, surprised, terrible, useless
ByAmazed, annoyed, astonished, concerned, disturbed, excited, inspired, shocked
ForBad, concerned, good, responsible

 

InDisappointed, interested
ofFrightened, scared, terrified
OfAware, clever, cruel, good, kind, mean, nasty, nice, polite, rude, selfish, true, typical
ToCruel, good, kind, mean, nasty, rude, unkind
withAnnoyed, bored, concerned, fed up, impressed, obsessed, pleased, satisfied, wrong
 • اغلب بعد از صفاتی که مربوط به توانایی و قابلیت هستند از at استفاده می شود: ( awful, bad, clever, good, skilled)

.I’m not very good at math

 • بعد از بعضی صفات بیان کننده ترس (frightened, scared, terrified) می توان از of استفاده کرد:

.These are some aspects of the course that I am a bit scared of

بعضی از بخش های دوره هستند که من یک مقدار از آن ها هراس دارم.

 • بعد از افعال بیان کننده نوع رفتار و منش (selfish, nice, kind, good, generous) که در جملات شروع شونده با this، it و that اغلب از of استفاده می شود:

?Would you like a cup of tea or coffee

آیا یک فنجان چای یا قهوه میل دارید؟

That’s very kind of you.

این نهایت لطف شماست.

 1. حرف اضافه + اسم
NounPreposition
Anything, information, nothing, somethingAbout
Excuse, explanation, ideas, in return, need, reasons, reputation, responsibilityFor
Change, decrease, drop, experience, fall, increase, riseIn
Experience, knowledge, understandingOf
Effect, impact, influenceOn
In association, experiencewith
 1. حروف اضافه of, on, at, in, by  در جمله واره ها

در موارد زیر از by  استفاده می شود:

 • صحبت کردن در مورد کسی در یک جمله مجهول:

.But you will be taught how to deal with those things by the tutors on the course

اما در این د.وره توسط استاد راهنما به تو یاد داده خواهد شد که چگونه با آن مسائل برخورد کنی.

 • توضیح در مورد اینکه چگونه کاری انجام می گیرد:

.You can remove any dirty marks by wiping it with a wet cloth

می توانی هر لکه کثیف را با مالیدن یک دستمال خیس پاک کنی.

 • صحبت کردن در مورد شانس

.I saw the advertisement for the job by chance and decided to apply for it

آگهی کار را شانسی دیدم و تصمیم گرفتم تقاضانامه بفرستم.

از in در عبارات زیر استفاده می شود:

.In love, in pain, in private, in touch, in debt, in danger, in fashion, in luck, in the end

!Don’t forget to keep in touch while you’re away

یادت نرود موقعی که در مرخصی هستی تماس بگیری!

از at برای عبارات زیر استفاده می شود:

At first, at large, at peace

.At first I was impressed by the reputation of the university but I also like the course you offer

در آغاز تحت تاثیر شهرت دانشگاه قرار گرفتم اما در عین حال از دوره ای که شما پیشنهاد می کنید خوشم می آید.

At work, at home, at school, at the airport, at university

.I’ve just finished my first degree at Stanford University

قبلا من اخذ اولین مدرکم را از دانشگاه استنفورد به اتمام رسانده ام.

از on  برای بیان علت بودن در جایی استفاده می گردد. (on holiday, on business, on duty).

از of برای عبارات مقدار و کمیت استفاده می شود. ( all, Any, both, either, neither).

نکته گرامری ویژه: حروف اضافه

می توانیم بعد از حرف اضافه، از اسم ها، ضمایر و یا –ing استفاده کنیم:

.I was really impressed with the description of the course in your prospectus

من واقعا تحت تاثیر توضیحات دوره در بروشور اطلاع رسانی تان قرار گرفتم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *