درس یازدهم: مقایسه (صفات و قیدهای تفضیلی و عالی)

درس یازدهم کتاب Grammar For IELTS

۱.مقایسه صفات (Comparing adjectives)

صفات تفضیلی (Comparative adjectives)

 • از صفات تفضیلی برای مقایسه دو یا چند شخص یا چیزی استفاده می گردد
دونده های جوان همیشه سریعتر از دونده های مسن هستند.

younger runners  will always be faster than older runners.

 • یا همان شیشه شخص یا مکان در دو زمان متفاوت مورد مقایسه قرار می گیرند.
من از پارسال متناسب تر هستم.

I’m much fitter than I was last year.

 • بعد از صفات تفضیلی از than استفاده می‌گردد تا دو مورد را با یکدیگر مقایسه کنیم البته در برخی از موارد از than استفاده نمی کنیم در صورتی که در متن مشخص باشد که چه چیز را با چه چیزی دیگری مقایسه می‌کنیم.
ورزشکاران مسن تر و متناسب تر می شوند. (نسبت به گذشته)

Older athletes are getting faster and fitter. (than in the past)

صفات عالی (Superlative adjectives)

 • از صفات عالی برای مقایسه یک شخص یا شی در یک گروه با بقیه اعضای گروه استفاده می‌شود:
المپیک احتمالاً هیجان‌انگیزترین رویداد ورزشی در تقویم ورزشی است.

The Olympics is probably the most exciting sports event in the sports calendar.

کاربردهای مختلف صفات عالی:

 • اسم جمع + صفت عالی + one of the/ some of the
این یکی از معدود شانس‌هایی است که می‌توانیم شاهد رقابت برخی از بهترین ورزشکاران جهان در برابر یکدیگر باشیم.

it’s one of the few chances we get to see some of the best athletes in the world competing against each other.

 • با اعداد ترتیبی:
تیم ما در رقابت سوم شد.

Our team was the third best in the competition.

میتوان به جای the از صفت ملکی استفاده کرد:

My best friend

His greatest achievement

۲.مقایسه قیدها ( Comparing adverbs)

 • با استفاده از قید + more/most چگونگی انجام کارها را مقایسه کنیم:
دوندگان ۵۰ ساله و بالاتر نسبت به افراد جوان با سرعت بیشتریمی دوند.

Runners aged 50 and over are speeding up more rapidly than younger people.

زنان ۶۰ تا ۶۸ ساله به طور چشمگیری بهتر شدند.

Women aged 60 to 68 improved the most markedly.

 

 • به کلماتی که قید و صفتشان یکی است ( مثلquick/ early/ late) پسوند –er یا –est اضافه می شود:
زنان ۶۰ تا ۶۸ ساله هر سال به طور متوسط ۴ دقیقه سریعتر می‌دوند.

Women aged 60 to 68 run on average 4 minutes faster each year.

برخی از قیدها بی قاعده هستند:

bestbetterwell
worstworsebadly
furthestfutherfar
leastlesslittle

 

من در امتحان بدتر از آنچه که انتظار داشتم عمل کردم، بنابراین ناامید شد.

I did worse than I had expected in the exams, so I was disappointed.

 

۳.روش های دیگر مقایسه (Other ways of comparing)

ازless/ the least به عنوان متضاد  more/the most استفاده می شود:

ممکن است تصور کنید که بازی های Masters برای تماشای آن ها کمتر هیجان انگیز خواهد بود.

You might imagine that the Masters Games would be less exciting to watch.

برای تاکید بر انجام کاری از موارد زیر استفاده می کنیم:

 • با کلماتی مانند صفت تفضیلی + even, far, agreat deal,a little, a lot, much
زنان مسن تر بیشتر از حد انتظار سرعت داشته اند.

Older women showed much greater increases in speed than expected.

 • در انگلیسی رسمی یا استفاده از کلماتی مانند صفت تفضیلی + significantly, considerably, slightly
ارقام سال ۲۰۰۳ به طور چشمگیری بالاتر از ارقام سال ۲۰۰۰ بودند.

The figures for 2003 were significantly higher than those for the year 2000

Very را با صفات تفضیلی به کار نمی بریم:

(not the number of women was very lower).

 • برای بیان همانندی صفات یا قیدها از as+  استفاده می کنیم:
بردارم هم سن تو است.

My brother is as old as yours.(=the two brothers are the same age)

 • با استفاده از three times, twice, half, nearly, almost, just و غیره می توان معانی بیشتری را بیان کرد.
در سال ۲۰۰۵، تیم ما تقریبا به موفقیت سال ۲۰۰۳ بود.

In 2005, our team was almost as successful as in 2003.

 • می توانیم برای بیان عدم همانندی صفات یا قیدها از as+  صفت یا قید not as +  استفاده کنیم:
ممکن است به سرعت رقیبان جوان ترشان نباشند.

While they may not be as fast as their younger competents…

 • با استفاده از تکرار شکل تفضیلی می توان تغییرات در طول زمان را نشان داد:
به نظر می رسد هر سال ورزشکاران بهتر و بهتر می شوند.

Each year athletes seew to be getting better and better.

 • با استفاده از تفضیلی + the+ تفضیلی  the+ تغییر دو چیز را یا تفاوت آن ها را در یک زمان نشان می دهیم.
به نظر می رسید که ورزشکاران هر چه طولانی تر رقابت های خود را حفظ کنند شانس بیشتری برای ایجاد رکوردهای جدید دارند.

It would seem that the longer athletes keep competing the greater their chances of setting new records are.

هر چه زودتر بهتر.

The sooner the better

درس یازدهم کتاب Grammar For IELTS

۴.مقایسه مقادیر(Comparing quantities)

superlativecomparativequantifier
the mostmorea lot/ much / many
the fewest(+plural countable noun)fewer(+plural countable noun)a few
the least(+uncountable noun)less(+uncountable noun)a little

 

 • برای مقایسه مقادیر اسم های جمع یا اسامی غیر قابل شمارش از more یا most استفاده می شود.
ورزشکاران معروف امروزی نسبت به گذشته پول بیشتری دریافت می کنند.

Today’s top sports peaple receive a lot more money than in the past.

 • از fewer یا the fewest  با اسم های قابل شمارش جمع و less یا the least با اسم های غیر قابل شمارش به کار می روند:
۲۵ سال قبل تعداد خیلی کمی از مردان ۶۰ ساله و حتی تعداد خیلی کمتری از زنان برای دو ماراتون، در نظر گرفته می شدند.۲۵ years ago few 60-year- old men and even fewer women would have considered running a marathon
در گذشته اطلاعات کمتری درباره تناسب اندام وجود داشت.

There used to be less information available about fitness

در موارد زیر می توان تاکید بیشترب بر شکل تفضیلی داشت:

 • با اسم قابل شمارش جمع+  more/fewer+ a lot/ many :
اسپانسرینگ (تقبل هزینه مسابقات)روز افزون فرصت های خیلی بیشتری را برای موفقیت وزرشکاران امروزی فراهم آورده است.

Increased sponsorship has given today’s athletes many more opportunities to succeed.

 • با اسم غیرقابل شمارش a lot/much + more/less :
ورزشکاران امروزی نسبت به گذشته نیاز به آموزش بیشتری دارند.

Today’s athletes need to do much more training than in the past.

 • با تکرار fewer/less/more :
در اجتماع ما وجه بیشتر و بیشتری به پول می شود.

So much in our society is about making more and more money.

با استفاده از ساختار زیر می توانیم بگوییم که بعضی موارد یکسان هستند یا با هم متفاوتند:

(not) as many / much + plural/uncountable noun (+ as)

در مدرسه (نسبت به گذشته) افراد زیادی ورزش نمی کنند.

There aren’t as many people doing sports at school (as there used to be)

با استفاده از three times , twice , half و غیره با as many/much …. As  می توان اطلاعات دقیق تری درباره مقدار یا تعداد بدهیم:

چین در سال ۲۰۰۴ تقریبا دو برابر تعداد مدال های نقره ایالات متحده را برد.

In 2004 China won nearly twice as many silver medals as the US.

درس یازدهم کتاب Grammar For IELTS

نکته گرامری ویژه : مقایسه اسم ها

با استفاده از (as)the same ، like، similar to  می توان تشابه اسم ها را بیان کرد:

ورزشکاران مسن تر می توانند به همان درجه تناسب اندام افراد بیست یا سی ساله برسند.

Older athletes can achieve the same degree of physical improvement as those in their twenties and thirties.

او مثل ماهی شنامی کند.He swims like a fish
این فیلم شبیه آخرین فیلم این کارگردان است.

This film is similar to this director’s last one.

We hope the lesson will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *