درس پانزدهم: نقل قول (Reported Speech)

درس پانزدهم کتاب Grammar For IELTS

تغییر زمان‌ها؛ مراجع زمانی؛ سوالات گزارشی؛ گزارش افعال

برا بیان شفاهی یا کتبی مطلبی از قول یک شخص ثالث، از ساختار نقل قول استفاده می شود.

۱.تغییر زمان افعال Tense change

در برخی موارد برای استفاده از نقل قول لازم است که زمان فعل اصلی جمله تغییر نماید. به عنوان یک قاعده، فعل اصلی جمله هنگام نقل قول یک زمان به عقب (گذشته) باز می گردد.

 

زمان فعل در نقل قول غیر مستقیم

زمان فعل در نقل قول مستقیم

گذشته ساده

.She said she lived in Italy
او گفت که در ایتالیا زندگی می‌کند

حال ساده

.I live in Italy
من در ایتالیا زندگی می کنم.

گذشته استمراری

.She said she was living in Italy
او گفت که در ایتالیا زندگی می‌کند.

حال استمراری

.I’m living in Italy
من دارم در ایتالیا زندگی می کنم.

گذشته کامل

.She said she had lived in Italy
او گفت در ایتالیا زندگی کرده بود

گذشته ساده

.I lived in Italy
من در ایتالیا زندگی می کردم.

گذشته کامل استمراری

.She said she had lived in Italy
او گفت در ایتالیا زندگی می‌کرد.

گذشته استمراری

.I was living in Italy
در ایتالیا زندگی می کردم.

گذشته کامل

.She said she had lived in Italy
او گفت در ایتالیا زندگی کرده بود

حال کامل

.I’ve lived in Italy
در ایتالیا زندگی کرده‌ام.

گذشته کامل

.She said she’d lived in Italy
او گفت در ایتالیا زندگی کرده بود

گذشته کامل

.I’d lived in Italy
من در ایتالیا زندگی کرده بودم.

Was/Were going to

.She said she was going to live in Italy
او گفت که قصد داشت در ایتالیا زندگی می‌کرد.

Be going to

.I’m going to live in Italy
قصد دارم در ایتالیا زندگی کنم.

Would

.She said she would live in Italy
او گفت در ایتالیا زندگی می کرد.

Will

.I’ll live in Italy
در ایتالیا زندگی خواهم کرد.

Might

.She said she might live in Italy
او گفت که ممکن بود در ایتالیا زندگی کند.

May/Might

.I may/might live in Italy next year
ممکن است سال آینده در ایتالیا زندگی کنم.

Could

.She said she could live in Italy
او گفت که می توانست در ایتالیا زندگی کند.

Can

.I can live in Italy
من می توانم در ایتالیا زندگی کنم.

Had to

.She said she had to live in Italy
او گفت که مجبور بود در ایتالیا زندگی کند.

Must

.I must live in Italy
باید در ایتالیا زندگی کنم.

اما در اغلب اوقات سعی می شود زمان فعل تغییر نکند، این امر ممکن است به دلایل زیر باشد:

  • موضوع یا عملی که از آن نقل قول می شود همچنان در زمان نقل قول به قوت خود باقی باشد :
این (موضوع) با آمار مطابقت ندارد.

This has noting to do with the figure.

او گفت که تعداد مشاغل از دست رفته با آمار مطابقت ندارد.
(در زمان نقل قول این موضوع همچنان صحت دارد)

He said that the job losses have nothing to do with the figures.
(at the time of reporting this fact is still true)

  • فعل اصلی به زمان گذشته ساده یا گذشته استمراری باشد:
دو سال قبل، تصمیم گرفتیم روش انجام کسب و کار خود را تغییر دهیم.

We decided to change the way we operate our business two years ago.

جهان غرب ادعا کرد که آنها دو سال قبل تصمیم گرفتند تغییراتی ایجاد کنند.

West claimed that they decided to make change two years ago.

برای دیدن ویدئوها فیلترشکن خود را روشن کنید.

۲.افعال گزارشی Reporting verbs

هنگام گزارش کردن گفته های شخص دیگر و برای رساندن پیام شخص دیگر ممکن است از افعال دیگری (افعال گزارشی) استفاده گردد: در پایین تعدادی از این افعال به همراه مثال می آید.

reporting verb(+that)
agree, admit, announce , argue, believe claim, complain, deny, explain, insist, promise, propose, reply, request, say, state, suggest, think, warn:
The director claimed (that) they decided to make the changes two years ago.
مدیر اداعا کرد که آنها دو سال قبل، تصمیم گرفتند که تغییراتی ایجاد کنند
reporting verb someone that
assure, inform, persuade, remind, tell:
He assured the interviewer that the company would continue to operate in the future.
ائ شرکت کننده را متقاعد کرد که شرکت در آینده به کار خود ادامه خواهد داد.
reporting verb to-infinitive
agree, ask, claim, offer, promise, propose, refuse:
He promised to do his best for the employees.
او قول داد که حداکثر تلاش خود را برای کارمندان به کار گیرد
reporting verb someone to-infinitive
advise, ask, encourage, invite, persuade, remind, tell, urge, warn:
They urged the employees to stay calm.
آنها از کارمندان خواستند که آرام بمانند
reporting verb + preposition +ing/noun

او در مورد غذای بد شکایت کرد.argue about, complain about: He complained about the terrible food.
شرکت به خاطر دوباره کاری عذرخواهی کرد.apologized far: The company apologized for causing redundancies.
مدیر برای دیدن کارمندان، اصرار داشت.insist on: The manager insisted on seeing the staff.
او به مدیر شکایت کرد.complain to: He complained to the manager.
reporting verb someonpreposition ingnoun

آنها شرکت را به سوء برنامه ریزی متهم نمودند.accuse of They accused the company of planning badly.
آنها جلسه را به او یادآوری نمودند.advise about, remind about: They reminded her about the meeting.
او در مورد معامله به من مشورت داد.advise on, congratulate on: He advised me on the deal.
آنها از او بخاطر حضورش از او تشکر کردند.blame far, thank Jar: They thanked her for coming.
reporting verb +ingnoun

accept, admit, deny, suggest:

The director denied having financial problems.مدیرعامل وجود مشکلات مالی را تکذیب کرد
The employees accepted the offer of early redundancy.کارکنان پیشنهاد پیش از موعد تعدیل مشاغل (بازنشستگی) را قبول کردند
reporting verb someone (+ noun)
offer, promise, refuse:

He offered her a job.
به او یک شغل پیشنهاد کرد.

بعضی از افعال می توانند به اشکال مختلف بکار روند: افعالی نظیر( offer، claim، admit  و persuade )

جهان غرب ادعا کرد که دو سال قبل تصمیم گرفتند تغییراتی ایجاد کنند.

West claimed that they decided to make the changes two years ago.

جهان غرب ادعا کرد که دوسال قبل تصمیم به تغییرات گرفته بودند.

West claimed to have decided to make the changes two years ago.

۳.تغییرات قیدهای زمان و غیره Time reference etc

گاهی اوقات لازم است دیگر اجزای یک جمله نیز در هنگام نقل قول تغییر داده شوند تا با زمان نقل قول مطابقت داده باشند (اگر زمان آن ها متفاوت باشد

Today→That day
Yesterday→The day before
Now→then/Straight away
Here→There
Tomorrow→The following day/ the next day
Next week →The following week
This→That

او گفت ممکن است فردا مرا ببیند.(نقل قول در همان روز)He said he would see me tomorrow.
او گفت ممکن است من را روز بعد ببینید.(نقل قول در روزهای بعد)He said he would see me the next day.

در برخی موارد لازم است ضمایر نیز با توجه به معنی جمله تغییر کنند:

من تو را دوست دارم ←او گفت که او را دوست دارد.

I like you. →  He said he liked her.

من تو را دوست دارم ←من گفتم که او را دوست دارم.

I like you. → I said I liked her.

  1. نقل قول سوالی Reporting questions
  • برای نقل قوا جملات سوالی از ترکیب جملات خبری استفاده می شود:
من ار آقای وست پرسیدم که او قرار است چگونه با این موضوع برخورد کند.

I asked Mr West how he as going to deal with the problem.
(not I asked Mr West how was he going to deal with the problem).

  • در نقل قول سوالی، کلمات پرسشی (who, what, where, why, when, how) بدون تغییر باقی می‌مانند.
چه چیز باعث این وضعیت شده است؟

‘What has led to this situation?’

شخص گزارشگر پرسید که چع چیزی باعث این وضعیت شده است؟

The interviewer asked what had led to this situation.

 

  • برای نقل قول جملات سوالی که پاسخ آنها yes یا no است می توان از if یا whether استفاده کرد:
آیا کاهش های اخیر ناشی از عملکرد ضعیف انگلساید در طی ۵ سال گذشته است؟

‘Are these cuts a result of Angleside’s poor performance over the past five years?’

من پرسیدم  آیا کاهش های اخیر ناشی از عملکرد ضعیف انگلساید در طی ۵ سال گذشته بود؟

I asked if/whether these cuts were the result of Angleside’s poor performance over the past five years.

مهم : در نقل قول سوالی از علامت سوال (؟) استفاده نمی شود.

نکته گرامری ویژه:

ماهمچنین از اصطلاحاتی مانند according to (رایج در نگارش و مکالمه زبان انگلیسی) و apparently, supposedly, seemingly (رایج در اسپیکینگ زبان انگلیسی) می توانیم برای نقل قول و Reported speech استفاده نماییم:

طبق برنامه رادیویی آنها، ۱۵۰ نفر (از کارکنان) را تعدیل نیرو می کنند.(آنچه که در یک برنامه رادیویی اعلام شده است.)According to the radio programme, they are cutting 150 jobs.

We hope the lesson will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *