درس هفتم : اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

درس هفتم کتاب Grammar For IELTS

۱.اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش (Countable and uncountable nouns)

اسم های قابل شمارشاسم های غیر قابل شمارش
معمولا شکل مفرد و جمع دارند

A window, lots of windows

اسم های غیرقابل شمارش شکل جمع ندارند:

Advice, furniture, data

اسم های قابل شمارش فعل مفرد یا جمع میگیرند:

The window is big.

The windows are big.

اسم های غیرقابل شمارش به نظر جمع میرسند اما جمع نیستند:

The natural light is really nice.

نور طبیعی خیلی خوب است.

می توان به جای اسم های قابل شمارش از ضمیر مفرد یا جمع استفاده کرد.

I’d like that desk; It’s better than mine.

من از آن میز خوشم می آید، آن از مال من بهتر است

It’s got shelves as well. They’re really handy.

این قفسه هم دارد.آنها خیلی قابل استفاده هستند.

می توان به جای اسم های غیرقابل شمارش از ضمیر مفرد استفاده کرد:

What shall we say about the furniture?

در مورد مبلمان چی میتونیم بگیم؟

Well, It’s not luxurious but It is very comfortable

خوب لولکس نیست اما خیلی راحته

اسامی قابل شمارش با واحدهای وزن و اندازه قابل اندازه گیری هستند:

Two kilos of potatoes

It’s got three drawers

این سه کشو داره

اسامی غیرقابل شمارش با واحدهای وزن و اندازه قابل اندازه گیری هستند:

Two kilos of sugar

یا با کلماتی مانند

A piece of information

A slice of cake

I want 3 slices of cheese

پس اون چیزی که عدد میگیره و جمع میشه خود quantifier

A side of saladیک بشقاب سالاد

A jug of waterیک پارچ آب

اسامی قابل شمارش با a/an قابل استفاده هستند:

A desk, ab apple

اسامی غیرقابل شمارش با a/an قابل استفاده نیستند:

Information

درس هفتم کتاب Grammar For IELTS

تفاوت بین some &any

در ابتدا به شباهت این دو می پردازیم.

Any و some را می‌توان هم قبل از اسامی قابل شمارش و هم اسامی غیرقابل شمارش بکار برد.

There are some students in classroom.

Some money مقدار نامعین ( مقداری که زیاد نیست)

Do you have any potatoes?

I don’t have any potatoes

Do you have any money?

some

  • معمولا در جملات مثبت به کار می‌رود.
چند قفسه بالای میز است.

There are some shelves above the desk.

  • البته در جملات سوالی به ویژه تقاضا و تعارف هم استفاده می شود:
چند تا بیسکویت می‌خواهی؟

Would you like some biscuits?

  • از some of به علاوه کلماتی مانند these, the, my برای اشاره به گروهی خاص استفاده می گردد:
بعضی از دانشجویان من، شغل نیمه وقت دارند.

Some of my students have part-time jobs.

Any

  • معمولا در جملات منفی و سوالی به کار می‌رود:
میز من کشو ندارد. میز تو کشو دارد؟

My desk hasn’t got any drawers. Has your desk got any drawers?

  • البته در جملات مثبت به معنی فرقی نمی کند که هم استفاده می‌شود:
اگر کمک بیشتری نیاز داشتی به ما زنگ بزن

Call me any time if you need further help.

  • از اسم +noun به مفهوم not…any هم استفاده می گردد:
میز من کشو ندارد.

My desk has got no drawers. (my desk hasn’t got any drawers)

  • هرگاه اسم فاعل جمله باشد، از no  استفاده می کنیم:
هیچ متقاضی تجربه لازم را برای این شغل، نداشت.

No applicants had the necessary experience for the job.

برای دیدن ویدئوها فیلترشکن خود را روشن کنید.

کمیت‌ها (Quantities)

از کلمات زیر برای بیان تعداد و مقدار استفاده می‌شود:

Unplural nouns
اسم‌های غیر قابل شمارش
Plural countable nouns
اسم‌های جمع قابل شمارش
All (of)All (of)Everythingهمه چیز

Lots of/ plenty of/ a lot of

Much of/

Most of

A large/ considerable/ substantial number of

Lots of/ plenty of/ a lot of

Many of/

Most of

A large/considerable/substantial number of

Large quantities مقادیر زیاد
Some of/ a certain amount ofSome of/ a certain number ofMedium quantities مقادیر متوسط

(a)   Little of

A small/limited/tiny a mount of

A Few of

A small/limited/tiny number of

Small quantities مقادیر کم
No/ not/ none ofNo/ not any/ none ofNothing هیچ چیز

همانطور که از جدول بالا متوجه می شویم، few و a few برای مقادیر قابل شمارش و little و a little  برای غیر قابل شمارش هستند. A few و a little به معنی تعدادی و مقداری هستند و معنی مثبت دارند، درحالیکه few  و little به معنی تعداد یا مقدار خیلی کم بوده و معنی منفی دارند.

تعداد خیلی کمی از اتاق ها چنین نور طبیعی دارند.

Few rooms have such good natural light.

ما چند اتاق موجود با منظره دریا داریم.

We have a few rooms available with a sea view.

تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است.

Little research has been done in this area.( not enough)

قبلا تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است.

A little research has already been carried out in this area.( a small amount)

درس هفتم کتاب Grammar For IELTS

نکته گرامری

اسامی که می توانند قابل شمارش و غیرقابل شمارش باشند:
با توجه به معنی گاهی یک اسم میتونه قابل شمارش یا غیر قابل شمارش باشه کلماتی مثل time ,cake, room, light  . مواد و مکایعات هم ممکن است قابل شمارش یا غیر قابل شمارش باشند: glass, paper, coffee, wine .

نور طبیعی خیلی خوب است.(غیرقابل شمارش)

The natural light is really nice. (uncountable)

هر دو چراغ سقف خیلی قدیمی هستند.(قابل شمارش)

Both of the lights in the ceiling are really old (countable)

زیاد قهوه می نوشی؟ (غیرقابل شمارش = به طور کلی)

Do you drink much coffee? (Uncountable =in general)

می خواهم یک قهوه سفارش بدم ( یک فنجان قهوه)

I’d like to order a coffee, please. (countable=a cup of coffe)

 

Grammar Exercises

تمرین ۱. شکل صحیح افعال داخل کادر را در جای خالی بنویسید. اگر کلمه قابل شمارش باشد، لازم است آن را به شکل جمع تبدیل کنید.

۱.I faced many challenges in my life, but none as difficult as this.

۲.Some of the best advice I heard while I was a student was to take regular breaks when studying so that you don’t lose concentration.

۳.A dictionary is a wonderful source of information.

۴.I ‘ve made some little cakes for Claire’s birthday party.

۵.One hundred years ago cars all looked the same but these days they come in lots of different shapes and sizes.

۶. My job as a journalist means I can find myself in different situations at times, but at least it’s never boring.

۷.There was no electricity in the remote cottage, so they had to cook over the fire.

We hope the lesson will be useful to you ♥

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *